POR 2014-2020: 103 milioane euro în perioada 25 mai-25 noiembrie 2016 pentru apelul de proiecte de îmbunătăţire a mediului urban (PI 5.2)

Proiectele destinate mediului urban pot fi depuse spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în perioada 25 mai, ora 12:00 - 25 noiembrie 2016, ora 12:00. Proiectele se depun în cadrul Axei prioritare 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Pentru acest apel de proiecte pot solicita finanțare unitățile administrativ teritoriale din mediul urban definite conform Legii nr. 215/2001, cu excepția municipiilor reședință de județ, și parteneriate între acestea și o unitate administrativ teritorială județ cu lider de parteneriat unitate administrativ teritorială oraș sau municipiu.

Apelul de proiecte POR/2016/5/5.2/1 a fost lansat vineri, 25 martie a.c., de Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).

„Este al patrulea apel de proiecte lansat în acest an pe POR, cu un buget de 103,85 milioane de euro, care va finanţa investiții ce vizează reconversia și reutilizarea terenurilor abandonate și transformarea lor în zone de agrement și recreere pentru populație (parcuri, grădini publice, scuaruri). Apelul are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață în oraşe, iar principalele rezultate aşteptate sunt de a crește suprafețele verzi, de a satisface nevoia de agrement și recreere a populaţiei urbane și de a reduce nivelul de poluare din oraşe, dar şi îmbunătățirea aspectului estetic al orașelor și municipiilor”, a declarat viceprim-ministrul Vasile Dîncu cu ocazia lansării apelului.

Depunere

Cererea de finanțare se va transmite/depune:

 • la sediul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională;
 • într-un singur exemplar în format tipărit, original, într-un singur colet sigilat. În coletul anterior menționat se va include și un CD cu forma scanată a cererii de finanțare, inclusiv anexele acesteia, în format PDF.

Imediat ce aplicația electronică MySMIS se va operaționaliza, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va întrerupe depunerea cererilor de finanțare introducând noul sistem de depunere a cererilor de finanțare. Aceasta se va efectua cu publicare unui anunț pe site-ul programului www.inforegio.ro.

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Ghidului Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1 este publicată pe site-ul programului. Ghidul conţine date despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecție, contractare a proiectelor. De asemenea sunt incluse modele ale Cererii de finanțare și a Contractului de finanțare. Prevederile sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat „Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020”.

Prioritizarea investiţiilor

Investiţiile în reconversia funcțională și reutilizarea unor terenuri și suprafețe degradate, vacante sau neutilizate din interiorul orașelor vor fi prioritizate în funcție de suprafața de spațiu verde/locuitor. Vor avea prioritate la finanțare orașele care înregistrază valori reduse în ceea ce privește suprafața spațiilor verzi, evidențiate în Registul local al spațiilor verzi al orașului.

Valoare proiect:
 • Valoare minimă totală: 100.000 Euro
 • Valoarea maximă totală este de 5.000.000 Euro,

Ratele de cofinanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

 • Pentru regiunea București Ilfov:
  • maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă cofinanțarea acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
  • 18% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului provin din bugetul de stat (BS).
 • Pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare:
  • maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR),
  • 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).
   Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanțare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Activități finanțabile:
 • demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
 • realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
 • amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori);
 • crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
 • achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, scene (cu condiția ca suprafața cumulată a acestora să nu depașească 10% din suprafața totală a spațiului verde și numai pe baza unei documentații de urbanism, conform art. 18 alin.7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, cu modificările și completările ulterioare);
 • instalare Wi-Fi în spațiile publice;
 • instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect;
 • dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc);
 • modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus intervenției (Străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții, și în limita de maxim 15% din valoarea a cheltuielilor eligibile finanțate prin proiect);
 • înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției;
 • Realizare sistem de irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.
Indicatori de realizare:
 • 117893 metri pătrați de spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane

Pentru aprobarea documentului a fost parcursă procedura de consultare publică, în urma căreia au fost primite numeroase observații și comentarii care au fost luate în considerare la finalizarea Ghidului.

Pentru îndeplinirea măsurilor de informare şi publicitate (legate de obligaţia de a promova faptul că proiectele sunt finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin Programul Operaţional Regional), beneficiarii vor aplica Manualul de identitate vizuală POR 2014-2020 disponibil la link http://www.inforegio.ro/ro/informare-si-publicitate/identitate-vizuala.html.

* * *

Programul Operațional Regional 2014-2020 succede Programul Operațional Regional 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.

POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională:

 • Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic
 • Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
 • Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
 • Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
 • Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
 • Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
 • Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
 • Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
 • Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
 • Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
 • Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
 • Axa prioritară 12: Asistență tehnică

Copyright © 2021 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.