Ajutor de stat

REGULAMENTUL (UE) NR. 734/2013 AL CONSILIULUI din 22 iulie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0015:0022:RO:PDF

REGULAMENTUL (CE) NR. 659/1999 AL CONSILIULUI din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE

http://www.renascc.eu/documente/Reg%20659%201999%20RO_816ro.pdf

REGULAMENTUL (CE) NR. 794/2004 AL COMISIEI din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE

http://www.renascc.eu/documente/Reg%20794%202004%20RO_817ro.pdf

REGULAMENTUL (UE) NR. 372/2014 AL COMISIEI
din 9 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 în ceea ce privește calcularea anumitor termene, gestionarea plângerilor, identificarea și protejarea informațiilor confidențiale

http://www.renascc.eu/documente/Reg%20372%20din%202014_855ro.pdf

Comunicare a Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor tipuri de ajutoare de stat (2009/C 136/03)

http://www.renascc.eu/documente/Com%20pr%20simpl%20RO_822ro.pdf

REGULAMENTUL (UE) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014
de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat

http://www.renascc.eu/documente/Exceptari%202014%20ro_863ro.pdf

REGULAMENTUL (UE) NR. 1407/2013 AL COMISIEI
din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_ro.pdf

COMUNICARE A COMISIEI Orientări privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 C(2013) 3769 din 28.06.2013

http://www.renascc.eu/documente/rag%20new%20ro%202013_743ro.pdf

COMUNICAREA COMISIEI Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01)

http://www.renascc.eu/documente/Cadru%20CDI%20RO_867ro.pdf

COMUNICAREA COMISIEI. Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020 (2014/C 200/01)

http://www.renascc.eu/documente/Mediu%202014%20final%20RO_868ro.pdf

COMUNICAREA COMISIEI Orientări privind ajutoarele de stat pentru promovarea investițiilor de finanțare de risc (2014/C 19/04)

http://www.renascc.eu/documente/Capital%20risc%20ro_870ro.pdf

COMUNICARE A COMISIEI Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01)

http://www.renascc.eu/documente/Salv%20restr%20final%202014%20RO_913ro.pdf

Comunicare a Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții (2008/C 155/02)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:RO:PDF

REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:RO:PDF

REGULAMENTUL (CE) NR. 1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32007R1370

COMUNICARE A COMISIEI referitoare la orientări pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători 2014/C 92/01

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.092.01.0001.01.RON

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

M.Of. nr. 09.12.2014

HOTĂRÂRE nr. 517 din 26 iunie 2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale

M.Of. 479/28 iun. 2014

Ordine aprobare scheme de ajutor de stat POR 2014/2020

...


Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.